Perfil do usuário

Babette Stucker

Resumo da Biografia

FGV cho rằng một CV đảm bảo nên ngắn gọn, được đánh máy và in trên giấy A4 trắng một mặt, không có ngôn ngữ hoặc bố cục kỳ lạ, câu văn hoàn chỉnh và thân thiện với người dùng….và quan trọng nên có một đoạn về thành quả của bạn. Sơ yếu lý lịch của mọi người cũng cần phải được hoàn chỉnh để gây sự chú ý của người đọc.

Chuẩn bị CV trước khi sinh sống Úc